Loading...
Stručné (úřednické) shrnutí, co se děje v rozvoji kreativity v Ústeckém kraji
Tour po kraji zavedla tým Krreativni,uk v čele s náměstkem hejtmana Jiří Řehákem na různá místa v kraji. Třeba i do litoměřického kino klubu Ostrov.

Stručné (úřednické) shrnutí, co se děje v rozvoji kreativity v Ústeckém kraji

8. 5. 2022

Pro jednu úřednickou záležitost jsme na začátku května 2022 sepsali hlavní aktivity, které máme za sebou při rozvoji kulturních a kreativních odvětví v Ústeckém kraji. A protože většina úřednických lejster brzy končí v archivech, vynášíme náš dokument na světlo aspoň tady na webu. Příjemné čtení přejeme.

Od září 2020 probíhá aktivizace sektoru s vysokou přidanou hodnotou – kulturních a kreativních odvětví (KKO) v Ústeckém kraji. Zkušenosti z méně rozvinutých zahraničních regionů nebo z Ostravska jasně potvrzují, že podpora podnikavosti šikovných a kreativních lidí pozitivně ovlivňuje regionální HDP a nese s sebou mnoho dalších benefitů, třeba udržení talentů v regionu, zvyšování regionální konkurenceschopnosti nebo budování pozitivní image lokality odspodu.

V měnící se lokalitě jako je Ústecký kraj je přitom potenciálně množství příležitostí pro kreativní byznys – od změny image vizuálních identit měst, obcí i firem až po výrazné zapojení tvůrčích talentů do proměny krajiny, brownfieldů nebo do rozvoje udržitelné a vkusné turistické infrastruktury. Zapojení kreativců vnáší do transformace kraje kvalitu, udržitelnost, dobrý vkus a přirozeně přispívá k budování dobré image regionu. 

Podpora kreativní ekonomiky je zakotvena v Regionální Inovační strategii (schváleno Zastupitelstvem v září 2020, KKO zařazeno mezi nové příležitosti regionu) a v dalších strategických dokumentech
na regionální i národní úrovni. Kreativitu jako transformační nástroj zmiňuje například národní Strategie podpory a rozvoje kulturních a kreativních odvětví.

Zástupci z Oddělení kulturních a kreativních průmyslů ministerstva kultury zavítali na setkání do Ústí. Na oplátku se na začátku října delegace z našeho kraje vydala do Nosticova paláce. Bylo to užitečné setkání, na kterém se podařilo sladit krajské a ministerské plány.

V prosinci 2020 náměstek hejtmana Jiří Řehák vyzval veřejnost ke zpětné vazbě skrze dotazníkové šetření k potřebám kulturního sektoru v kraji. Výsledky prvotního šetření ukázaly ochotu a připravenost tvůrčího sektoru podílet se na proměně Ústeckého kraje. V následujících měsících byla ve spolupráci s Inovačním centrem Ústeckého kraje (ICUK), ústeckou pobočkou vládní agentury CzechInvest, Veřejným sálem Hraničář a přibližně dvacítkou regionálních partnerských organizací zřízena tvůrčí síť Kreativní.uk. Jejím prostřednictvím se většinou s osobní účastní náměstka hejtmana Jiřího Řeháka zatím uskutečnilo: 7 místních plánovacích setkání se zástupci kulturních organizací, neziskového sektoru a kreativních podnikatelů, 5 tzv. kreativních tours, 1 tematická konference. Další setkání jsou plánována.

Studentky katedry regionální rozvoje, které pomáhaly s rozvojem sítě Kreativni.uk.

Intenzivní komunikace o KKO probíhá také s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem primárně s Fakultou umění a designu a Filosofickou fakultou. S výrazným přispěním pedagogů a studentů Fakulty sociální a ekonomické, místních partnerů a díky finanční podpoře Ústeckého kraje (asistenční voucher) aktuálně probíhá tzv. vstupní mapování kulturních a kreativních odvětví na území kraje. To přinese aktualizovaná data o struktuře i ekonomické síle tvůrčího sektoru. Aktuální mapování se také opírá o úvodní analýzu ICUK, která se zaměřila na data skrze databázi Albertina, a to na aktivní podnikatelské subjekty (a.s., s.r.o. atd.). Současné vstupní mapování se zaměřuje na zjištění informací o osobách samostatně výdělečně činných a nestátních neziskových organizacích. Obě mapování jsou přípravnou fází většího mapování, které proběhne ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR skrz Národní plán obnovy během následujících 3 let.

Byl spuštěn web Kreativni.uk, jehož prostřednictvím posílají zástupci tvůrčího sektoru své podněty a projektové záměry. Cílem je také vytvoření propagačních profilů kreativců z Ústeckého kraje. Skrze web je možné s kreativci komunikovat a sdílet informace o aktivitách v území, na národní úrovni a také o možných finančních zdrojích na plánované projekty.

Cílem všech výše popsaných a plánovaných participačních aktivit je dobře zmapovat tzv. absorpční kapacity, informovat a motivovat regionální tvůrčí talenty. Výsledkem bude efektivní systém podpůrných opatření a smysluplných projektů vznikajících tzv. odspodu z reálné potřeby sektoru. To ve výsledku zajistí účelnost vynaložených financí z evropských i národních zdrojů. 

Jiří Řehák s karjskou radní Ivou Dvořákovou v technickém muzeu v Chemnitzu. Foto: Miloš Štáfek

Doposud omezený rozpočet na přípravné a participační aktivity by měla na podzim navýšit přibližně 2milionová dotace z Ministerstva kultury ČR určená krajům na mapování a tvorbu krajské strategie rozvoje kulturních a kreativních odvětví.  

V přípravě je rovněž projekt formalizace sítě Kreativní.uk, která by se měla stát přirozeným a účinným nástrojem pro rozvoj kreativní ekonomiky v kraji. V přípravě je také intenzivní spolupráce s kolegy v Sasku skrze sdílení dobré praxe a projekty (Kreatives Sachsen, EHMK 2025 Chemnitz).

Sdílet článek
Loading...